بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان: چالش ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی علوم تربیتی، دانشگاه پیامنور مرکز اردبیل

d_2_92_12_18_9

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات برنامه ریزی درسی، خودآموزی، ارزشیابی و عوامل برون
سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به موضوع
آن، توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی است. برای وصول به هدف از بین جامعه ی آماری پژوهش حاضر که شامل
1387 بودند، با استفاده از روش - کلیه ی دانش آموزان آموزش از راه دور شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 88
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 112 دانش آموز انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد
نیاز، از دو پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در همه ی سئوالات پژوهشی
(خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خود ارزیابی
نموده اند. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که برای توسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور در
آموزش و پرورش زمین ههای لازم ارائه شده در زیر را باید تامین کرد: 1- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور باید
برنامه های دولتی کامل تدوین و اجرا گردد. 2- برای فعالیت سیستم آموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود
آید. 3- در سیستم آموزش از راه دور لازم است قانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد.
-4 در سیستم آموزش از راه دور اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی باید تکمیل گردد. 5- برای توسعه سیستم
آموزش از راه دور روش های تدریس، روش های علمی و سایر روش ها باید تکمیل گردد. 6- باید مکانیزم های
کنترل فردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the problems of self-educating, lesson planning, assessment and external factors in distance-education from students’ point of view: challenges and solutions

نویسنده [English]

  • G Farzaneh
Education ph. D. Payam Noor university of Ardabil
چکیده [English]

The main aim of the present study is investigatig the problems of selfeducating,
lesson planning, assessment and external factors in distanceeducation
from students’ point of view. The research method, regarding its
theme, is descriptive-survey and cross-sectional type. To achieve the
objective of the study, from the research population including all students in
distance education of Ardabil city in the academic year 1387-1388, 112
students were selected using a multistage cluster sampling. To collect the
required data, two researcher-made questionnaires have been used. The
results showed that students in all research questions (self-studing, lesson
planning, assessment and external factors), evaluated the problems higher
than their average bound. Based on the results of the present study, it can be
concluded that to develop and implement distance learning systems in
education the following recommendations can be taken into account: 1 - To
develop a distance education system, government programs should be fully
developed and implemented. 2 – To implement a distance education system,
expert staff should be used. 3 – In a distance education system, analytical
information and marketing services mut be develpped legally and under
supervision. 4 – In a distance education system, communication and
information infrastructure must be completed. 5 – To develop a distance
education system, teaching methods, scientific methods and other
procedures must be completed. 6 - Individual control mechanisms should be
established in distance education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education
  • Students
  • self-learning
  • lesson planning
  • assessment
ÇáÍÓíäí¡ ÓíÏÍÓíä( 1385 ). ÑÇå åÇí ßíÝíÊ ÈÎÔí Èå ÂãæÒÔ ÇÒ ÑÇå ÏæÑ ÏÑ ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ ÇíÑÇä.
ãÌãæÚå ãÞÇáÇÊ ÂãæÒÔ ÇÒ ÑÇå ÏæÑ. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ãÄÓÓå í ÂãæÒÔ ÇÒ ÑÇå ÏæÑ.
ÈÑÑÓí ãÔßáÇÊ ÎæÏÂãæÒí¡ ÈÑäÇãå ÑíÒí ÏÑÓí¡ ÇÑÒÔíÇÈí æ ÚæÇãá ÈÑæä ÓÇÒãÇäí ãÏÇÑÓ ...
168
ÇØÝÇáÔÇä¡ ãÍãÏÑÖÇ( 1373 ). ÈÑÑÓí ãíÒÇä ÎæÏÂãæÒ ÈæÏä ßÊÇÈåÇí ÏÑÓí ÇÕæá æ ãÈÇäí ÂãæÒÔ æ
ÑæÑÔ æ ÑæÇ äÔäÇÓí ÊÑÈíÊí ÇÒ äÙÑ ÏÇä ÔÂãæÒíÇä æ ÇÓÇÊíÏ ÏÇäԐÇå íÇã äæ . Ñ ÇíÇä äÇãå í
ßÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ¡ ÏÇäԐÇå ÊÑÈíÊ ãÚáã¡ ÊåÑÇä.
ÏáÇæÑ¡ Úáí( 1381 ). ãÈÇäí äÙÑí æ Úãáí ŽæåÔ ÏÑ Úáæã ÇäÓÇäí æ ÇÌÊãÇÚí. Ç ÔÔã. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ
ÑÔÏ.
.( ãÌãæÚå ÞæÇäíä¡ ãÞÑÑÇÊ æ Ôíæ åäÇãå åÇí ãæÓÓå ÂãæÒÔ ÇÒ ÑÇå ÏæÑ ÓÇÒãÇä ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ( 1384
Ç Ïæã. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ãæÓÓå ÂãæÒÔ ÇÒ ÑÇå ÏæÑ ÓÇÒãÇä ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ.
Boyd-Barrett, O. (2000). Distance education provision by universities: How institutional
contexts affect choices. Information, Communication& Society, 3(4), 474-493.
Cohen, Vicki, L. (2002). A Model for Assessing Distance Learning Instruction. Fairleigh
Dickinson University, Fairleigh Dickinson University, Edtech review Series, 3(4), 76-
84.
Connick, G. P. (2006). The distance learner,s guide: Western Cooperative for Educational
Telecommunications, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hal.
Dennis, J.K. (2005). Problem-based learning in online vs face-to-face environments.
Education for Health, 16(2), 198-209.
Gyatsho, T., Daker, S. , Galey, K., & Jamtsho, S. (2005). ICT supported distance teacher
education in Bhutan (Interm Technical Report). International Development Research
Centre, Canada, Ottawa, http://www.sagepublications.
Jamtsho, S. & Bullen, M. (2007). Distance Education in Bhutan: Improving access and
quality through ICT use. Distance Education, Melbourne, 28(149), 2-13 .
McLinden, M., McCall, S., & Annette Weston., H. (2006). Participation in Online Problem
based Learning: Insights from postgraduate teachers studying through open and distance
education. Proquest Education journals, Melbourne, 27 (331), 3-23.
McLinden, M., &McCall, S., & Annette Weston., H (2006). Developing online problembased
resources for the professional development of teachers of children with visual
impairment. Open Learning, 1(3), 235-249.
Miller, B., & Rector, C. (2000). Distance Learning in a School Nurse Credential Program.
The Journal Of School Nursing, 18; 338. Published by SAGE
http://www.sagepublications. On behalf of, National Association of School Nurses.
Olson, C. A. (2002). Leadership in online education: Strategies for effective online
administration and governance, In K. E. Rudestam & J. Schoenholtz-Read(Eds),
Handbook of online learning: Innovations in higher education and corporate
training,(3-23)Thousand Oaks, CA, Sage.
Palmer., S (2000). On-and off-compus computer usage in engineering education. School of
Egineering and Technology, Australia, Deakin University Geelong.
Journal of school psychology, winter 2014 ãÌáå í ÑæÇä ÔäÇÓí ãÏÑÓå¡ ÒãÓÊÇä 1392
Vol.2, No.4/154-169 154-169/ ÏæÑå í 2¡ ÔãÇÑå í 4
169
Phipps, R., & Merisotis, j. (2006). Quality on the line: Benchmarks for success in Internetbased
distance education. Washington, DC,The Institute for Higher Education Policy.
Savin-Baden, M. (2006) The challenge of using problem based learning online: in M.
Savin- Baden& K.Wilkie(Ede) Problem-based learning online (3-13). Berk-Shive,
United Kingdom, Open University Press.
Simpson, O. (2006). Supporting students in open and distance learning. London, kogan
page.
Vlavianou, K. & Ioannidon, A. (2005) Literary studies in open universities in France,
Germany and Italy: a critical presentation , in A. Lionarakis(ed.) Third International
Conference on Open and Distance eraning: Applications of Pedagogy and Technology,
2(5), 517-35. Athens: Propombos [in Greek]. Also available at http:// www.openlit.gr.
Zhao, J., Melody, W., Heidi Perreault, A., Waldman, L. & Truell, A. D. (2009). Faculty and
Studen Use of Technologies, User Productivity, and User Productivity, and User
Preference in Distance Education. Journal of Education for Business. Washington,
84(4),206-207.