بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 آموزش و پرورش منطقه لاهرود، مشگین شرقی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

10.22098/jsp.2023.2214

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی بود.
موارد و روش­ها: روش پژوهش حاضر‌ آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دارای اضطراب اجتماعی در سال تحصیلی 1401-1400 شهرستان اردبیل بود. بدین منظور تعداد 28 دانش‌آموز دارای اضطراب اجتماعی بر حسب  ملاک‌های ورود به پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل (هر گروه 14 نفر) جایگزین شدند. پس از انجام پیش‌آزمون به کمک پرسشنامه‌های اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا  کلارک و همکاران، گروه آزمایشی 8 جلسه (هرهفته دو جلسه) 75 دقیقه‌ای برنامة آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کرد. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامة مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب تفاوت معنادار بین اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی شده است (01/0 P<).
نتیجه­ گیری: آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی تأثیر مثبت دارد. بنابراین می‌توان گفت که از این برنامه می‌توان برای کمک به دانش‌آموزان دارای اضطراب‌اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on academic enthusiasm and social adjustment of students with social anxiety

نویسندگان [English]

  • Ali Salmani 1
  • Hamideh Roshani Khiavi 2
  • Zahra Esmaeili 3
1 MA in Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Education in Lahrud region, Eastern Meshgin, Ardabil, Iran
3 Bachelor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on academic enthusiasm and social adjustment of students with social anxiety.
Methods: The method of the current research was a pre-test-post-test experiment with a control group. The statistical population of this research included all female students of the second secondary level with social anxiety in the academic year of 2021-2022 in Ardabil city. For this purpose, 28 students with social anxiety were selected according to the criteria for entering the research and randomly replaced in two experimental and control groups (14 people in each group). After conducting the pre-test with the help of Fredricks, Blumenfeld & Paris academic motivation questionnaires and California Clark et all social adjustment questionnaires, the experimental group received 8 sessions (two sessions per week) of 75 minutes of mindfulness-based cognitive therapy training program. while the control group did not receive any intervention program. The obtained data were analyzed using multivariate covariance analysis.
Results: The results showed that cognitive therapy training based on mindfulness caused a significant difference between academic enthusiasm and social adjustment in students with social anxiety (P<0.01).
Conclusion: Cognitive therapy training based on mindfulness has a positive effect on academic enthusiasm and social adjustment of students with social anxiety. Therefore, it can be said that this program can be used to help students with social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive therapy based on mindfulness
  • Academic enthusiasm
  • Social adjustment and Students with social anxiety