نقش میانجی احساس تعلق‌پذیری در رابطۀ بین سازگاری روان‌شناختی خانواده و وضعیت روان‌شناختی (افسردگی، احساس شکست و به دام‌افتادگی) دختران نوجوان در دوران شیوع ویروس کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مشاورۀ خانواده، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت. ایران

10.22098/jsp.2023.2215

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی احساس تعلق ­پذیری در رابطۀ بین سازگاری روان­شناختی خانواده و وضعیت روان­شناختی (افسردگی، احساس شکست و به دام ­افتادگی) دختران نوجوان در دوران شیوع ویروس کووید-19 بود.
روش ­ها­: روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت همبستگی با استفاده از مدل ساختاری بود. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل در سال 1400 تشکیل می­ دادند که از بین آنها 700 دانش ­اموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ نیازهای بین ­فردی، مقیاس کوتاه شکست و به­ دام افتادگی، پرسشنامۀ سلامت بیمار و پرسشنامۀ سازگاری روان­شناختی خانواده بود. برای تحلیل­ های توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل ­های استنباطی ضمن بررسی مفروضه­ نرمال بودن با استفاده از آزمون کلموگروف در نرم افزار SPSS-25، از روش تحلیل مسیر در نرم افزار SMARTPLS استفاد شد.
یافته ­ها: یافته­ها نشان داد که اثرات مستقیم وضعیت روان شناختی خانواده بر تعلق پذیری و افسردگی، به دام افتادگی و شکست معنادار است (01/0p<) . نقش میانجی احساس تعلق پذیری در رابطه بین وضعیت روان­شناختی خانواده و افسردگی، به دام افتادگی و شکست نیز تأیید شد(01/0p<) . اثر کل وضعیت روان­شناختی بر افسردگی، به دام افتادگی و شکست تأیید شد(01/0p<). شاخص های نیکویی برازش داده­ها نشان­دهنده برازش مناسب مدل است.
نتیجه­ گیری: از این یافته ­ها نتیجه گرفته می­شود که سازگاری روان­شناختی خانواده نقشی بس شگرف در سلامت روان دختران نوجوان دارد و این نقش با میانجی­گری تعلق­پذیری برجسته ­تر نیز می ­شود و در گام اول برای ارتقاء سلامت روان دختران باید دست به مداخله در سطح خانواده زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of belongingness in the relationship between family psychological adjustment and psychological status (depression, Defeat and Entrapment) of adolescent girls during the outbreak of Covid-19 virus

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Kiani 1
  • Yasaman Jamshidian Naeini 2
  • Masoud Asadi 3
  • Ramin Ajdari 4
1 Associate Professor, Department of Counselling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. student, department of Counselling, Department of Counselling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
4 Master of Human Resource Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to investigate the mediating role of the belongingness in the relationship between family psychological adjustment and psychological status (depression, Defeat and Entrapment) of adolescent girls during the outbreak of Covid-19 virus.
Methods: The method of the present study was correlation using a structural model. The statistical population of this study consisted of all girl high school students in Ardabil in 1400, of which 700 students were randomly selected as a sample and completed questionnaires. The research instruments included the Interpersonal Needs Questionnaire, the short defeat and Entrapment Scale, the Patient Health Questionnaire and the Family Psychological Adjustment Questionnaire. For descriptive analyzes, used frequency, percentage, mean and standard deviation and for inferential analyzes while examining the assumption of normality using Kolmogorov test in SPSS-25 software, we used path analysis method in SMARTPLS software.
Results: Findings showed that the direct effects of family psychological status on belonging, depression, Defeat and Entrapment are significant (p <0.01). The mediating role of belongingness in the relationship between family psychological status and depression, Defeat and Entrapment was also confirmed (p <0.01). The total effect of psychological status on depression, Defeat and Entrapment was confirmed (p <0.01). The goodness indicators of the data fit indicate the proper fit of the model.
Conclusion: It is concluded from these findings that psychological adjustment of the family has a very significant role in the mental health of adolescent girls and this role becomes more prominent through mediation of belongingness and in the first step to promote girls' mental health, family-level intervention is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Girl
  • Depression
  • Defeat
  • Entrapment
  • belongingness