پیش‌بینی میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی براساس ابعاد نابهنجار شخصیت و راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2023.2238

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی براساس ابعاد نابهنجار شخصیت و راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان والدین انجام گرفت.
مواد و روش­ها: نوع مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مادران کودکان پیش­ دبستانی مدارس دولتی شهر آمل در سال تحصیلی 98-1397 بود که از میان آنها تعداد 165 نفر والد (مادر) به عنوان نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه­ برداری تصادفی انتخاب و به مقیاس اضطراب کودکان پیش­ دبستانی، نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیت DSM-5(PID-5) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند.
یافته­ ها: نتایج بررسی ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اضطراب کودکان پیش دبستانی با ابعاد نابهنجار شخصیت رابطه مثبت معنی­دار و با راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی معنی ­دار وجود داشت (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که متغیرهای ابعاد نابهنجار شخصیت و راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان؛ متغیر ملاک اضطراب کودکان پیش­ دبستانی را به طور معناداری پیش ­بینی می­کنند.
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می­ شود که ابعاد نابهنجار شخصیت و راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان والدین تأثیر معناداری بر میزان اضطراب کودکان پیش ­دبستانی دارند؛ بنابراین ضروری است در فرآیند آموزش و پرورش و سلامت روانی کودکان به ویژگی­ها و ابعاد نابهنجار شخصیت و مؤلفه ­های تنظیم شناختی هیجان والدین توجه خاصی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the anxiety of preschool children based on parents abnormal dimensions of personality and adaptive strategies of cognitive emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Mahsa Mosalman 1
  • Mohammad Narimani 2
1 PhD student of psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective:  This study aims to predicting the anxiety of preschool children based on Parents abnormal dimensions of personality and adaptive strategies of cognitive emotion regulation.
Methods:  The present study was descriptive-correlational. The statistical population of this study was all mothers of pre-school children in public schools of Amol city in the academic year of 1969-98. Among them, 165 parents (mother) were selected by random sampling method and responded to the pre-school children's anxiety scale, a short version of the DSM-5 Personality questionnaire (PID-5), and an cognitive emotion regulation questionnaire.
Results: The results of Pearson's correlation coefficient showed that there was a significant positive relationship between preschool children's anxiety with abnormal dimensions of personality and a significant negative relationship with adaptive cognitive emotion regulation strategies (p<0.01). The results of multiple regression showed that the variables abnormal dimensions of personality and adaptive strategies of cognitive emotion regulation; significantly predicted Variables Criteria for Preschool Children Anxiety.
Conclusion: the results obtained showed that abnormal dimensions of personality of parents have a significant effect on the anxiety of preschool children; therefore essential in the education process and mental health of children should be paid particular attention to abnormal dimensions of personality and parental cognitive emotion regulation components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • abnormal dimensions of personality
  • cognitive emotion regulation