مقایسه مسئولیت‌پذیری، تعلل‌ورزی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اعتیاد به وبگردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی و سلامت،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،مرکز آموزش و پژوهش منطقه ده سازمان زندانها ،گیلان،ایران.

10.22098/jsp.2023.2366

چکیده

هدف : هدف  پژوهش حاضر بررسی  مقایسه مسئولیت­پذیری، تعلل­ورزی و سرزندگی تحصیلی در دانش­آموزان با و بدون اعتیاد به وبگردی بود.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم (پایه سوم) شهر تالش در سال تحصیلی 98-97 در نظر گرفته شدند.بدین منظورتعداد 160 نفر از دانش­آموز (80 نفر با اعتیاد به اینترنت و 80 نفر دانش­آموز عادی) به شیوه تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند.ابزار سنجش مورد استفاده در این پژوهش آزمون مسئولیت­پذیری گاف،  تعلل­ورزی سولومون و راثبلوم، سرزندگی چاری و دهقانی زاده و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ بود.  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها  از تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته‌ها :نتایج  تحلیل واریانس نشان داد که بین مسئولیت­پذیری، تعلل­ورزی و سرزندگی تحصیلی در دانش­آموزان با و بدون اعتیاد به وبگردی تفاوت معناداری وجود دارد(P<0/05).
نتیجه گیری: بنابرین می توان نتیجه گرفت که اعتیاد به وبگردی  و پرسه زنی  در فضای مجازی در دانش آموزان در کاهش مسئولیت­پذیری و سرزندگی تحصیلی و افزایش تعلل ورزی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing responsibility, procrastination, Academic vitality in students with and without Web addiction

نویسندگان [English]

  • Saeed Imani 1
  • Morteza Zakeri 2
1 Assistant Professor, Department of Clinical and Health Psychology, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
2 Master of Clinical Psychology, District 10 Education and Research Center, Prisons Organization, Gilan, Iran.
چکیده [English]

Objective:The aim of this study was to compare responsibility, procrastination and academic vitality in students with and without web addiction.
Methods: The research method was descriptive causal-comparative. The statistical population of this study was all high school students (third grade) in Talesh in the academic year of 2019-20. For this purpose, 160 students (80 students) With Internet addiction and 80 ordinary students) who were randomly selected from multi-stage clusters. The assessment tools used in this study were Gaffe's responsibility test, Solomon and Rothblum procrastination test, Chari and Dehghanizadeh vitality and Yang Internet addiction questionnaire. In this study, analysis of variance was used to analyze the data.
Results: The results of analysis of variance showed that there is a significant difference between responsibility, procrastination and academic vitality in students with and without web addiction (P <0 /05).
Conclusion: Therefore, it can be concluded that addiction to web browsing and cyber browsing in students is effective in reducing responsibility and academic vitality and increasing procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • Web addiction
  • Procrastination
  • Academic vitality