مقایسه مسئولیت‌پذیری، تعلل‌ورزی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اعتیاد به وبگردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی و سلامت،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،مرکز آموزش و پژوهش منطقه ده سازمان زندانها ،گیلان،ایران.

چکیده

هدف : هدف  پژوهش حاضر بررسی  مقایسه مسئولیت­پذیری، تعلل­ورزی و سرزندگی تحصیلی در دانش­آموزان با و بدون اعتیاد به وبگردی بود.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم (پایه سوم) شهر تالش در سال تحصیلی 98-97 در نظر گرفته شدند.بدین منظورتعداد 160 نفر از دانش­آموز (80 نفر با اعتیاد به اینترنت و 80 نفر دانش­آموز عادی) به شیوه تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند.ابزار سنجش مورد استفاده در این پژوهش آزمون مسئولیت­پذیری گاف،  تعلل­ورزی سولومون و راثبلوم، سرزندگی چاری و دهقانی زاده و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ بود.  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها  از تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته‌ها :نتایج  تحلیل واریانس نشان داد که بین مسئولیت­پذیری، تعلل­ورزی و سرزندگی تحصیلی در دانش­آموزان با و بدون اعتیاد به وبگردی تفاوت معناداری وجود دارد(P<0/05).
نتیجه گیری: بنابرین می توان نتیجه گرفت که اعتیاد به وبگردی  و پرسه زنی  در فضای مجازی در دانش آموزان در کاهش مسئولیت­پذیری و سرزندگی تحصیلی و افزایش تعلل ورزی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing responsibility, procrastination, Academic vitality in students with and without Web addiction

نویسندگان [English]

  • Saeed Imani 1
  • Morteza Zakeri 2
1 Assistant Professor, Department of Clinical and Health Psychology, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
2 Master of Clinical Psychology, District 10 Education and Research Center, Prisons Organization, Gilan, Iran.
چکیده [English]

Objective:The aim of this study was to compare responsibility, procrastination and academic vitality in students with and without web addiction.
Methods: The research method was descriptive causal-comparative. The statistical population of this study was all high school students (third grade) in Talesh in the academic year of 2019-20. For this purpose, 160 students (80 students) With Internet addiction and 80 ordinary students) who were randomly selected from multi-stage clusters. The assessment tools used in this study were Gaffe's responsibility test, Solomon and Rothblum procrastination test, Chari and Dehghanizadeh vitality and Yang Internet addiction questionnaire. In this study, analysis of variance was used to analyze the data.
Results: The results of analysis of variance showed that there is a significant difference between responsibility, procrastination and academic vitality in students with and without web addiction (P <0 /05).
Conclusion: Therefore, it can be concluded that addiction to web browsing and cyber browsing in students is effective in reducing responsibility and academic vitality and increasing procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • Web addiction
  • Procrastination
  • Academic vitality
بدری گرگری، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر؛ محمدی، نادر (1393). بررسی رابطه خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه،1(1)،21-6. doi: jsp-3-1-93-3-1
بشرپور، سجاد؛ عینی، ساناز. (1401). تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(2)، 33-18. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ عباسی، مسلم (1394). مقایسه اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. فصلنامه ناتوانی های یادگیری،4(3)،38-22.  fa /210112  doi:
جوکار، بهرام؛ دلاورپور، محمدآقا .(1386). بررسی رابطه تعلل­ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 3(34)،80-61 doi: 10.22051/jontoe.2007.312
حسینی بهشتیان، سیدمحمد (1391). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی،3(1)،79-96.  fa / 312926  doi:
حمیدی، فریده؛ مهدیه نجف آبادی، مجید؛ نمازیان نجف آبادی، ثمانه (1394). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری،1(3)،33-21. / doi: 10.22054/jti.2015.1818
خرمایی، فرهاد؛عباسی، مسلم؛ رجبی، سعید. (1390). مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. ناتوانی های یادگیری، 1(1): 77- 60   . doi: jld-1-1-90-7-4
دشت بزرگی، زهرا. (1395). بررسی رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،9(1)،41- 34  fa 174325/doi: .
دهقانی، یوسف. (1396). بررسی ارتباط روان رنجوری خویی، تعلل ورزی و اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی،13(26). doi: 10.22111/jeps.2017.3244
دهقانی‌زاده، محمدحسین؛حسین‌چاری، مسعود، مرادی، مرتضی؛سلیمانی خشاب، عباسعلی. (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی. فصلنامه روان شناسی تربیتی, 10(32), 1-30. https://journals.atu.ac.ir/article_62.html
دهقانی زاده، محمدحسین؛ حسین چاری، مسعود. (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری, 4(2), 21-47. . doi: 10.22099/jsli.2013.1575
رضایی کلانتری، مرضیه؛ نوری زاده، سولماز. (1398). رابطه بین مسئولیت پذیری و شادکامی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا. پنجمین همایش بین المللی مدیریت، روان‌شناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار. https://civilica.com/doc/975547/
رشیدیان، صمد؛ رشیدی نورالدین؛ قنبری، نیک زاد. (1396) پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان بر مبنای حمایت اجتماعی و تنیدگی ناشی از انتظارات تحصیلی،سلامت روان کودک، 3(3):176-186 / fa 383689 doi:
شهریاری پور، رضا؛ نجفی، سمیرا؛ امین بیدختی، علی اکبر؛ رئوفی، مصطفی؛ مرادی، فرشاد. (1396). نقش دینداری در مسئولیت پذیری در پیش بینی تعهد زناشویی دانشجویان. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 16(63)، 126-145 https://civilica.com/doc/1213025/
صالحی عمران ابراهیم، عابدینی بلترک میمنت، عزیزی شمامی مصطفی، کشاورز کوثر(1397) رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکه های مجازی. مجله آموزش و سلامت جامعه.، 5 (1) 13- 18
عباسی، الهام؛ سعادتی، موسی. (1395).. بررسی رابطه بین فضای مجازی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران، تهران. https://civilica.com/doc/583329/
عزیزی، امیر؛ اسماعیلی، سودابه؛ دهقان منشادی،سید مسعود. (1396).  html /  45775. doi:
لواسانی غلامعلی ، مسعود؛ آذز نییاد، آرش؛ مهمان پذیر، پریا؛ رضائیان، حمید (1393). نقش خود کار آمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت. مجله جهانی رسانه،8(2)،26-1 https://gmj.ut.ac.ir/article_66495.html
غریبی، حسن(1396). اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر مسئولیت­پذیری دانش­آموزان پسر سال سوم متوسطه دوره اول. مجله پژوهش های برنامه درسی،7(2)67-87  doi: 10.22099/jcr.2018.4744
فولادی، اسما؛ کجباف، محمد باقر؛ قمرانی، امیر (1395). اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول متوسطه شهر مشهد. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،4 (3)،103-93./fa 263022 doi:
کیامرثی،آذر؛آریا پوران،سعید(1394).شیوع اعتیباد به اینترنت و رابطه آن با تعلل ورزی و پرخاشگری در دانش آموزان. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه،4(3)85- 67 doi: 10.22098/jsp.2015.356  
مارنات، گاری. (1384). راهنمای سنجش روانی: برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان ترجمه شریفی، حسن پاشا و نیکخو، محمدرضا. تهران: نشر رشد. https://www.gisoom.com/book/11326132
میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی؛ قلیزاده، لیلا (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر، مجله روان‌شناسی مدرسه، 1، (4)، 103-90. doi: d_1_4_91_12_1_6
مهرابی، مهناز (1392). رابطه اعتیاد به اینترنت با تعلل ورزی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. fa /216707. doi:
نریمانی، محمد؛ رشیدی، جمال؛ زردی، بهمن. (1398). نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 8(3)، 133-112.  10.22098/JLD.2019.791
هاشمی اکبر آباد، مریم .(1390). بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت، اعتیاد به اینترنت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع  دبیرستان شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. DOI: 10527419-31721
هلاجیان، مهدیه؛ سعدی پور، اسماعیل (1395). بررسی اثر بخشی آموزش روش ایفای نقش بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر اول دبیرستان. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه،5(2)166-151./fa 216753 doi:
Aliabadi, K., Rajabiyan dehzireh, M.,& Dortaj, F.(2017). A survey on the relationship between the use of virtual social networks and self-regulated learning strategies on student. Educ Strategy Med Sci, 10 (5) doi:345-3571-1148-en.html
Abbasi, A., & Saadati, M. (1395). Investigating the relationship between cyberspace and students academic achievement. The Second International Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies and Social Injuries in Iran, Tehran.  (Persian) https://civilica.com/doc/583329/
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association. 21. Rivaz M, Shokrollahi P, Ghadakpour. https://www.gisoom.com/book/11141563   
Badri Gargari, R; Fathi Azar, E,& Mohammadi, N. (2016). Studying self – forgiveness relation and positive – negative feelings with education procrastination of 3th grade high school students. Quarterly of school psychology 1 (1), 6-21. (Persian) doi: jsp-3-1-93-3-1
Basharpoor, S., & Einy, S. (2023). Developing a causal model of academic adjustment of Students with learning disabilities based on academic self-efficacy and academic eagerness: The mediating role of the academic resilience. Journal of Learning Disabilities, 12(2), 18-33. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
Comerford, J., Batteson,T. & Tormey, R.(2015).Academic buoyancy in second level schools: insights from Ireland. Journal of Social and Behavioral Sciences, 197, 98-103. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.061
Dasht Bozorgi, Z. (2016). Studying the relation between procrastination and educational perfectionism with education degradation and performance among students. Magazine of Educational Strategies in Medical Science. (Persian)   doi: 174325 / fa
Dehghani, Y. (1396). Rawan Ranjouri Khoei's connection, Razi's reasoning and accustomed to the Internet, with the honor of my education, Dr. Danesh Amozan Dichter. Faslnameh Ravanashanasi Tarbiti, 13 (26(. (Persian) https://civilica.com/doc/1466928/
Dehghanzadeh, M; Hossein Chari, M, Moradi, M; &Soleimani Khashab, A. (2014). Sarzandghi Tahsili and Awareness of the Gouhai Links of Khanawadeh and Sakhtar Class; The inscription of Wasta Ajad Khodkaramdi. Faslnameh, Rawan Shanasi Tarbiti, 10(32), 1-30 (Persin) . . doi: 10.22099/jsli.2013.1575
Duijn, M., Rosenstiel, I.V., Schats, W., Smallenbroek,C., & Dahmen, R. (2011).Vitality and health:A lifestyle  Programmer for employee.European Journal of Integrative Medicine,3,10-97 https://doi.org/10.1016/j.eujim.2011.04.025
Ellis, A., & Cnaus, W.J. (2002). Overcoming procrastination (Rev. Ed). New York: New American Library. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015760
Foladi, A., Kajbaf, M., & Qamrani, A. (2016). The effectiveness of academic vitality education on the academic meaning and academic performance of third grade female students in the first year of high school in Mashhad. Journal of Research in School and Virtual Learning, 4 (3), 103-93. doi: 263022./fa
Gharibi, H. (1396). The effectiveness of problem solving skills training on the responsibility of third year male high school students. Journal of Curriculum Research, 7 (2): 67-87. (Persian)  doi: 10.22099/jcr.2018.4744
Gholam Ali Lavasani, M., Azz Niad, A., Mehmanpazir, P.,& Rezaian, H.(1393). The role of academic self-efficacy and dimensions of academic procrastination in predicting Internet dependence. World Journal of Media, 8 (2), 26-1   (Persian) DOI: 66495.
Gough, H.G. (1984) a New Dimension of Status: Development of a Personality Scale, American Sociological Review, 13, 401-409.doi.org/10.2307/2087234
Halajian,M., &Saadipour, I. (2015). Evaluation of the effectiveness of role-playing training on the responsibility of first female high school students. Journal of School Psychology, 5 (2) 166-151. doi: 216753/fa
Hamidi, F, Mahdieh Najafabadi, M., & Namazian Najafabadi, S. (2015). Studying the relation between internet addiction and education procrastination among high school students. Quarterly of Education and Learning Technology (Persian) doi: 10.22054/jti.2015.1818
Hashemi Akbarabad, M. (2021). Investigating the relationship between the five major factors of personality, Internet addiction and academic performance in male and female high school students in Shiraz. Master Thesis, University of Isfahan  (Persian) doi; 152768
Hosseinin Beheshtian, S. (2022), studying the relation between internet addiction and personality profiles of students of Tehran state universities. Quarterly of Social Cultural Research, 3  (Persian). doi: / 312926 fa   
Jokar, B., & Delavarpur, M. (2007). Studying the relations between educational procrastination with the aim of progress. Quarterly of modern Educational Thoughts 3 (34), 61-80. l (Persian) doi: 10.22051/jontoe.2007.312
Kia Marsi, A., &Aria Pouran, S. (2015). Prevalence of Internet addiction and its relationship with procrastination and aggression in students. School Psychology Quarterly, 4 (3) 85-67 (Persian) doi: 10.22098/jsp.2015.356
Kuss, d, j., Griffiths, M, D., & Binder, J. F. (2013). Internet addiction in students: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior, 29(3), 959–966. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.12.024
Kharmayi, F, Abbasi.,& M. Rajabi, S. (2021). Comparison of Kamal Gharayi and Taalal Warzi Dar Madran Danesh Amozan Ba and without Natwani Yadgiri. Natwani Hai Yadgiri, 1(1), 60-77.  (Persian)  . doi: jld-1-1-90-7-4
Lubbers, M. J.,Van Der Werf, M.P., Kuyper, H., & Hendriks, A.A. J. (2010) .Does homework behavior me diate the relation between personality and  academic per formance? Learning and individual Differences, 20(3), 333-346 https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.01.005
Marnat, G. (2005). Psychological Assessment Guide: For Clinical Psychologists, Counselors and Psychiatrists Sharifi, Hassan Pasha and Nikkho, Mohammad Reza. Tehran: Roshd Publishing. (Persian) https://www.gisoom.com/book/11326132.
Martin, A.J., & Marsh, H.W. (2008).Workplace buyyance: Towards an understanding of students everday academic resilience. Journal of School Psychology, 46, 55-83 https://doi.org/10.1016/j.jsp.2007.01.002
Martin, A.J., & Marsh, H.W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students’ everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46, 53-83https://doi.org/10.1016/j.jsp.2007.01.002
Martin, A.J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: towards a further understanding of students with attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 86-107 doi/abs/10.1111/bjep.12007
Mehrabi, M. (2013). Relationship between internet addiction with procrastination and academic motivation in grade 1 high school students. Thesis dissertation of M. A in psychology, Islamic Azad University of Hamedan branch. (Persian) doi: /216707/fa
Michaeli, N., Afrooz, G., & Qolizadeh, S. (2012). Relationship between self-concept and academic burnout with academic performance of female students. Journal of School Psychology, 1, (4), 103-108. (Persian) doi: d_1_4_91_12_1_6
Mehroof, M., & Griffiths, M. D. (2010). Online gaming addiction: the role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety. Cyber psychology Behavior and Social Networking, 13(3), 313-6.  /doi/abs/10.1089/cyber.2009.0229
Narimani, M., Rashidi, J., & Zardi, B. (2019).The role of children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles in predicting academic vitality among students with specific learning disability. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 112-133. (Persian) 10.22098/JLD.2019.791
Phan, H.P., & Ngu, B.H. (2014) an emepirrical analysis of students learning and achievement: A motivational approach. Education al Journal, 3(4), 203-2016. doi/abs/10.1111/bjep.1200
Pourabdol, S., Sobhi Garamelki, N., & Abbasi, M. (2015). Comparing education procrastination and head to school among normal and disordered and normal students. Quarterly in Disability of Learning, 4 (3), 22-38.  (Persian) doi: /210112  fa
Putwain, D. V., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 3, 1-10 doi/abs/10.1080/10615806.2011.582459
Rezaei Kalantari, M., & Nourizadeh, S. (1398). The relationship between responsibility and happiness with internet addiction in students of Islamic Azad University, Neka Branch. Fifth International Conference on Management, Psychology and Humanities with Sustainable Development. (Persian) https://civilica.com/doc/975547/
Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murkami, J. (1986). Affective, cognitive and behavioral deference between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology.    DOI: /cou/33/4/387/
Salehi Omran, E., Abedini baltork, M., Azizi Shomami, M., & Keshavarz, K. (2018). Relationship between internet addiction and depression among secondary school students in Kordkuy, Iran, with an Emphasis on the Type of Virtual Network. Journal Educ Community Health, 5 (1), 13-18  (Persian).    doi /360341/fa
Sadock, B.J., Sadock, V.A. (2007). Impulse Control Disorder. In Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Willkins, 850-882. https://extern.ir/book/kaplan-sadocks-synopsis-psychiatry/
Sasmaz,T.,Oner,S.,Kurt, A. O.,Yapici, G., Yazici, A. E., Bugdayci, R., & Sis, M. (2014).Prevalence and risk factors of Internet addiction in high School students. Euoapenr Journal of Puplic Health, 24(1), 15-20 doi.org/10.1093/eurpub/ckt051
Shahryaripour, R. Najafi, S. Aminbeidokhti, A. Raoufi, M.,& Moradi, F. (2017). The Role of Religiosity and Responsibility-Taking in Prediction of Marital Commitment in Students. Journal: Couseling Reseach and Develoment Fall, 16 (63), 126- 145 . (Persian) https://irancounseling.ir/journal/article-1-194-fa.html
Spada, M., Hiou, K., & Nikčević, A.V. (2014). Metacognitions, Emotions, and Procrastination. Journal of   Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 20(3), 319-323. DOI: 10.1891/jcop.20.3.319
Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503- 509.   doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503
Solberg, P.A., Hopkins, W.G., Ommundsen,Y., &Halvari,H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: Aself determination theory perspective .Psychology of Sport and Exercise, 13,407-417. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.01.006
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65–94 doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65
Turi, A., Miri, M.R, Beheshti, D., Yari, E., Khodabakhshi, H., & Sarab, G.R. (2014). The prevalence of internet addiction and its relationship with anxiety, stress and depression in high school students in Birjand in 2014. Journal Birjand University Medical Sciense,  22(1), 67-75.  pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/emr-176168
Yang, Sh. Ch. (2007). E-critical/thematic doing history project: Integrating the critical thinking approach with computer-mediated history learning, Computers in Human Behavior, 23, 2095–2112. https://doi.org/10.1016/j.chb.2006.02.012
Young,K.S. (2004). Internet addiction: Anew clinical Phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48,402-415 /doi.org/10.1177/0002764204270278