دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-142 (پیاپی 14) 
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برخودپنداره و احساس تنهایی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

صفحه 39-54

جبار رنجبر؛ مرتضی ترخان؛ محبوبه طاهر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مهدی عیسی‌پور