دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-166 (پیاپی 13) 
بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه‌ی معلمان

صفحه 7-21

حبیب ابراهیم پور؛ نادر حسین نژاد؛ ولی نعمتی؛ فریدون تقی پور