اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/
jspuma.ac.ir

مدیر مسئول

پروفسور محمد نریمانی

استاد ممتاز روان‌شناسی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
narimaniuma.ac.ir
0000-0001-7533-2323

h-index: 24  

سردبیر

پروفسور محمد نریمانی

استاد ممتاز روان‌شناسی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
narimaniuma.ac.ir
0000-0001-7533-2323

h-index: 24  

مدیر اجرایی

دکتر زهرا رستم اوغلی

روان شناسی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
zahrar715yahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر ساناز عینی

استادیار روان شناسی استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~seiny/
sanaz.einyyahoo.com
0000-0001-9650-9167

h-index: 8  

آقای علی سلمانی

روان‌شناسی بالینی گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق، اردبیل، ایران.

uma.ac.ir/
ali.s.b.1375gmail.com
09146818084
0000-0002-0703-6650

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر بتول احدی

دانشیار روان‌شناسی دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/ahadi
bahadi08gmail.com
0000-0001-8473-8181

h-index: 14  

دکتر اوشا برهمند

دانشیار روان‌‎‌شناسی بالینی و سلامت دانشیار بازنشسته دانشگاه محقق اردبیلی / دانشیار دانشگاه سیتی نیویورک، کالج کوئینز، نیویورک، آمریکا

qc.cuny.edu/
usha.barahmandqc.cuny.edu
0000-0003-3049-2854

h-index: 13  

دکتر حمیدرضا آقا محمدیان

استاد روانشناسی گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
aghamohammadianferdowsi.un.ac.ir
0000-0002-4926-5347

h-index: 16  

دکتر رمضان حسن زاده

استاد روان شناسی گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

www.iaumazandaran.ir/6516
rhassanzadehdyahoo.com
0000-0002-4746-9362

h-index: 11  

دکتر عباس ابوالقاسمی

استاد روان‌شناسی گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/~abolghasemi1344
abolghasemi1344guilan.ac.ir
0000-0002-7378-9730

h-index: 18  

دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

دانشیار روان‌شناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rasoolza
rasoolzamodares.ac.ir
0000-0003-4544-2104

h-index: 6  

دکتر حسن شمس اسفندآباد

دانشیار روان شناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=117&lang=0
shamsikiu.ac.ir
0000-0003-2306-3680

h-index: 8  

دکتر احمد علی پور

استاد روان شناسی سلامت گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2100
aliporpnu.ir
0000-0002-0208-969X

h-index: 21  

دکتر موسی کافی ماسوله

استاد روان‌شناسی گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/~mosakafi
mosakafieyahoo.com
0000-0001-8094-6725

h-index: 15  

دکتر مجید محمود علیلو

استاد روان‌شناسی بالینی گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

tabrizu.ac.ir
m_alilooyahoo.com
0000-0003-4829-1495

h-index: 16  

دکتر پرویز مولوی

استاد روانپزشکی کودک و نوجوان استاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

isid.research.ac.ir/Parviz_Molavi
p.molaviarum.ac.ir
0000-0001-9879-3309

h-index: 16  

دکتر محمد نریمانی

استاد ممتاز روان‌شناسی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
narimaniuma.ac.ir
0000-0001-7533-2323

h-index: 24  

دکتر حبیب هادیان فرد

استاد روان شناسی بالینی گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

profile.shirazu.ac.ir/~hhadianfard
hadianfdshirazu.ac.ir
0000-0002-1728-632X

h-index: 12  

دکتر نادر حاجلو

استاد روان‌شناسی گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

h-index: 13  

دکتر اکبر عطادخت

استاد روان‌شناسی گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
atadokhtuma.ac.ir
0000-0002-4800-169X

h-index: 11  

دکتر سجاد بشرپور

استاد روان‌شناسی گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
basharpoor_sajjaduma.ac.ir
0000-0002-2920-2605

h-index: 15  

ویراستار انگلیسی

دکتر ولی محمدی

دانشیار آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و فلسفه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
v.mohammadiuma.ac.ir

h-index: 5  

ویراستار ادبی

دکتر مهرداد آقائی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/
m.aghaeiuma.ac.ir
0000-0002-3396-5189