کلیدواژه‌ها = خودپنداره‌‌‌ی تحصیلی
اثربخشی بازی‌های گروهی در پیش‌گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 18-31

10.22098/jsp.2021.1125

امین امینی؛ مریم صالحی؛ فائزه توحیدی تبار؛ ایمان بخشوده‌نیا؛ خدیجه سلمانی