نویسنده = اسماعیل سلیمانی
رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانشآموزان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 114-134

d_1_2_91_5_15_7

غلامعلی یوسلیانی؛ مجتبی حبیبی؛ اسماعیل سلیمانی


مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 108-118

d_1_1_91_3_1_7

محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی؛ عباس ابوالقاسمی