کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
نقش پردازش اطلاعات و سبک‌های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای بدشکلی بدن

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 111-127

زهرا مهدی زاده؛ عباس ابوالقاسمی؛ زهرا رستم اوغلی


پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 58-74

d-2-2-92-4-4

نادر حاجلو؛ ناصر صبحی قراملکی؛ حسین بهرامی رضاقی