نویسنده = عظیم امیدوار
رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 86-95

10.32598/JSPI.9.4.7

عظیم امیدوار؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


تأثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-101

10.22098/jsp.2018.658

عظیم امیدوار؛ امیر دانا؛ امیر حمزه سبزی؛ محمد پورپناهی کل تپه