نویسنده = سجاد بشرپور
اثر بخشی آموزش ادراک دیداری بر بهبود توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 102-120

10.22098/jsp.2018.659

سارا تقی زاده؛ محمد نریمانی؛ گودرز صادقی هشجین؛ سجاد بشرپور


اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان تکانشور

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 120-139

10.22098/jsp.2018.607

اسماعیل صدری دمیرچی؛ سجاد بشرپور؛ شکوفه رمضانی؛ غفار کریمیانپور


تعیین نقش همدلی و سبک زندگی اسلامی‌ در تبیین رفتار جامعه یار معلمان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-84

اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور؛ حسین دولتی


عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 42-61

d-2-1-91-11-3

سجاد بشرپور؛ علی عیسی زادگان؛ حسین علیزاده