نویسنده = اصغر نخستین گلدوست
اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر شایستگی اجتماعی، بدتنظیمی هیجانی و روابط با همسالان در دانش آموزان زورگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22098/jsp.2023.10349.5209

بهروز جهان دیده؛ عذرا غفاری نوران؛ اصغر نخستین گلدوست؛ آذر کیامرثی


شناسایی مولفه های مدیریت تجربه در سازمان‌های آموزشی به روش کیفی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-32

10.22098/jsp.2022.1462

سردار بهرام نیا؛ صدرالدین ستاری؛ اصغر نخستین گلدوست