نویسنده = فریبرز درتاج
تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/jsp.2024.9548.4988

عصمت رادمنش؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ حسن اسدزاده دهرایی


تبیین مدل بهزیستی روان‌شناختی معلمان بر اساس خردمندی با میانجی‌گری سبک‌های شوخ‌طبعی

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-48

10.22098/jsp.2023.10464.5226

مسلم دانش پایه؛ فریبرز درتاج؛ شیما صالحی؛ محمد دریکوند


عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 30-53

10.22098/jsp.2020.901

الهه دریاپور؛ فریبرز درتاج؛ عباس عباس پور؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور