کلیدواژه‌ها = نوجوانان
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتلا به آسم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/jsp.2024.14436.5768

حسین بیات؛ حسن رضایی جمالویی؛ مسلم عباسی؛ مهدی طاهری


عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 42-61

d-2-1-91-11-3

سجاد بشرپور؛ علی عیسی زادگان؛ حسین علیزاده