کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 22-42

10.22098/jsp.2019.812

یوسف دهقانی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی؛ مهری سعیدی


مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 81-97

d_2_92_12_18_5

سامان رحمانی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار