رابطه‌ی محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 52-69

فاطمه تویسرکانی راوری؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور


در دانش آموزان (SBQ) ساخت و آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-67

jsp-3-1-93-3-4

علی رضایی شریف؛ الهه حجازی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ جواد اژه ای


اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-70

عطیه ذوالفقاریان؛ معصومه خسروی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی


اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دان شآموزان ADHD دارای نشانههای

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 57-73

d_1_4_91_12_1_4

سعید رجبی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ فاطمه قائمی


پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 58-74

d-2-2-92-4-4

نادر حاجلو؛ ناصر صبحی قراملکی؛ حسین بهرامی رضاقی


مقایسه عامل به احکام بودن، جهت‌گیری مذهبی و سرمایه روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 58-70

10.22098/jsp.2019.796

بهنام بهاری اودلو؛ فرهاد ادریسی؛ محمد حسین صائینی؛ حسین مرادی


اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 61-73

jsp-3-3-4

مرجان قوامی؛ مریم فاتحی زاده؛ سالار فرامرزی؛ اصغر نوری امامزاده ئی


تبیین مدل بهزیستی روان‌شناختی معلمان بر اساس خردمندی با میانجی‌گری سبک‌های شوخ‌طبعی

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-48

10.22098/jsp.2023.10464.5226

مسلم دانش پایه؛ فریبرز درتاج؛ شیما صالحی؛ محمد دریکوند


توزیع متفاوت مؤلفه های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 63-81

d_1_3_91_7_1_4

احمد علیپور؛ فرهاد شقاقی؛ زیبا برقی ایرانی