کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تبیین مدل بهزیستی روان‌شناختی معلمان بر اساس خردمندی با میانجی‌گری سبک‌های شوخ‌طبعی

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-48

10.22098/jsp.2023.10464.5226

مسلم دانش پایه؛ فریبرز درتاج؛ شیما صالحی؛ محمد دریکوند


رابطه بهزیستی روان شناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک دانش آموزان از محیط کلاس

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-131

10.22098/jsp.2022.1508

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ آرام کاتورانی


نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش-آموزان پسر ورزشکار

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 40-55

10.22098/jsp.2019.840

بهزاد تقی پور؛ فائزه غلامی؛ محمد جواد رنجبر؛ زهرا رستم اوغلی؛ رقیه برزگران


اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان تکانشور

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 120-139

10.22098/jsp.2018.607

اسماعیل صدری دمیرچی؛ سجاد بشرپور؛ شکوفه رمضانی؛ غفار کریمیانپور


اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 143-161

محمد نریمانی؛ محمدعلی قاسمی‌نژاد؛ زهرا رستم اوغلی